Tekijänoikeus

Grafia valvoo jäsentensä tekijänoikeuksia ja toimii alan lainsäädännön kehittämiseksi edustamalla jäsenistöä ammattikuntana ja antamalla lausuntoja sekä neuvottelemalla näiden etujen puolesta. Grafia on Kopioston jäsen. Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja jakaa valokopioinnista keräämänsä korvaukset alan järjestöille, tekijöiden luovuttamien Kopiosto-valtakirjojen suhteessa. Grafia pyrkii vaikuttamaan myös yleiseen ja jäsenten asiakkaiden tietoisuuteen tekijän- ja sopimusoikeudesta.

Tekijänoikeuslaista
Lain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseensa.

Mikä tahansa kirjallinen tai taiteellinen teos voi saada tekijänoikeuden suojaa, jos se on omaperäinen ja itsenäinen. Teoksen käyttötarkoituksella tai taiteellisella tasolla ei ole merkitystä suojan saamisen kannalta. Merkitystä ei myöskään ole sillä, millä tekniikalla tai materiaalilla teos on toteutettu. Esimerkiksi kuvaa koskevat tekijänoikeuden säännöt suojaavat niin kirjaan painettua kuin internet-sivulla olevaa kuvaa.

Suojattuja teoksia voivat olla esimerkiksi:

  • kirjat
  • lehdet
  • maalaukset
  • valokuvat
  • elokuvat
  • kartat
  • tietokoneohjelmat

Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkomuotoa ja ilmaisutapaa. Sen sijaan teoksen sisältämää tietoa, ideaa tai rakennetta ei suojata, joten ne ovat vapaasti jokaisen käytettävissä.

Miten tekijänoikeus syntyy, kenelle ja kuinka kauan se on voimassa?
Tekijänoikeus syntyy samalla kuin teoskin. Tekijänoikeus syntyy sille henkilölle, joka on luonut teoksen. Tekijän iällä ei ole merkitystä eli alaikäinenkin voi olla tekijä. Teosten rekisteröintiä tai muita muodollisuuksia ei tarvita tekijänoikeuden syntymiseen. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä.

Valokuvien suoja-aika riippuu valokuvasta. Jos valokuva yltää teostasoon eli se on omaperäinen ja itsenäinen, sen suoja-aika on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Kaikkien muiden valokuvien eli valokuvien, jotka eivät yllä teostasoon, suoja-aika on lyhyempi. Tällaisten niin sanottujen tavallisten valokuvien suoja-aika on voimassa 50 vuotta kuvan ottamisesta. Ennen vuotta 1966 julkistetut tavalliset valokuvat jäävät suojan ulkopuolelle. Teos on julkistettu, kun se on saatettu luvallisesti yleisön saataviin.

Mitä tekijänoikeus tarkoittaa?
Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseensa. Tekijä voi yksin määrätä teoksestaan. Vastaavasti tekijällä on oikeus kieltää muita käyttämästä teostaan. Käytännössä tekijänoikeus tarkoittaa usein sitä, että tekijällä on oikeus käyttää teostaan taloudellisesti hyväkseen. Tekijällä on myös pääsääntöisesti oikeus määrätä siitä, miten ja missä tilanteissa muut voivat käyttää hänen teostaan.

Teoksen kopioiminen
Tekijällä on oikeus päättää siitä, valmistetaanko hänen teoksestaan kappaleita eli esimerkiksi kopioidaanko hänen kirjaansa. Kappaleen valmistamisoikeuden piiriin kuuluvat kaikki mahdolliset tavat tai tekniikat, joilla teos voidaan kopioida. Niin valokopiointi kuin aineiston skannaaminenkin ovat kopiointia, josta tekijällä on valta päättää. Tekijällä on oikeus päättää myös teoksensa nauhoittamisesta tai muusta tallentamisesta.

Tekijä saa päättää teoksensa suoran kopioinnin ohella myös teoksen kopioimisesta muutetussa tai muunnellussa muodossa. Esimerkiksi kuvan värien muuttamisesta päättää tekijä. Myös teoksen osan kopioiminen on tekijän määräysvallassa. Näihin pääsääntöihin on olemassa myös poikkeuksia, kuten yksityistä käyttöä koskeva säännös.

Teoksen saattaminen yleisön saataviin
Tekijällä on valta päättää siitä, saatetaanko hänen teoksensa yleisön saataviin. Myös kappaleen saattaminen yleisön saataviin muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen, on tekijän määräysvallassa.

Teoksen yleisön saataviin saattamisessa on kyse siitä, että yleisölle annetaan tekijän suostumuksella mahdollisuus lukea kirja, kuunnella sävellys, katsoa elokuva jne. Yleisön saataviin saattaminen voi olla julkista esittämistä, julkista näyttämistä tai teoksen kappaleiden, esimerkiksi kirjojen tai videoiden levittämistä yleisön keskuuteen myymällä, vuokraamalla tai muulla tavoin jakelemalla esimerkiksi tietoverkon välityksellä.

Teoksen yleisön saataviin saattaminen kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin silloin, kun kyse on julkisesta tai yleisölle suuntautuvasta toiminnasta. Esimerkiksi perhepiirissä saa vapaasti esittää ja näyttää teoksia.

Tekijän moraaliset oikeudet
Tekijän moraalisiin oikeuksiin kuuluvat isyysoikeus ja respekti- eli kunnioittamisoikeus.

Isyysoikeus koskee tekijän nimen ilmoittamista. Nimi on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti kun teosta käytetään, esimerkiksi kun teos kopioidaan tai esitetään julkisesti. Tarkkoja sääntöjä siitä, missä ja miten nimi ilmoitetaan, ei ole. Nimi tulee liittää siihen yhteyteen, mihin se kulloinkin luontevasti kuuluu.

Respektioikeus tarkoittaa sitä, että teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Loukkaavuutta arvioidaan puolueetonta mittapuuta käyttäen. Jossain määrin voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös tekijän subjektiivinen käsitys asiasta.