Tietoa alasta

Eettiset & ammatilliset säännöt

I Yleisiä sääntöjä

 1. Suunnittelija on vastuussa toimeksiantajalle, työn käyttäjälle sekä kollegoille siitä, että hän toimii ammatissaan rehellisten periaatteiden mukaisesti. Sen vuoksi hän ei saa ottaa vastaan tehtävää, joka rikkoo hyväksyttyjä eettisiä ja ammatillisia sääntöjä. Mainonnallisten esitysten suhteen pätevät Kansainvälisen Kauppakamarin vahvistamat mainonnan perussäännöt.
 2. Niiden tietojen, joita suunnittelija antaa itsestään, on oltava oikeita ja puhtaasti tosiasioihin perustuvia. Tietojen on oltava lojaaleja toimeksiantajaa sekä kollegoja kohtaan eivätkä ne saa sisältää mitään sellaista, joka voisi vahingoittaa ammattikunnan mainetta.


II Visuaalisen viestinnän suunnittelijan suhde toimeksiantajaan

 1. Mikäli suunnittelija vastaanottaa tehtävän, hänen on parhaansa mukaan edistettävä toimeksiantajansa etuja.
 2. Suunnittelijan on toimeksiantajansa luottamushenkilönä huolehdittava siitä, että hän säilyttää toimintavapautensa tuotteiden ja palvelusten toimittajiin ja muihin nähden. Hänen on ilmoitettava toimeksiantajalleen niistä suhteista, jotka mahdollisesti vaikuttavat hänen riippumattomuuteensa toimeksiantoon nähden. Tämä pätee taloudellisten intressien lisäksi myös sukulaisuus- ja muihin suhteisiin.
 3. Suunnittelijalla on oikeus ja velvollisuus milloin tahansa tehtävän kuluessa sanoutua irti tehtävästä, mikäli hänelle esitetään lisävaatimuksia tai mikäli ilmenee, että tehtävä loukkaa voimassa olevia lakimääräyksiä, eettisiä tai ammatillisia sääntöjä.
 4. Suunnittelijan on käsiteltävä luottamuksellisesti kaikkia niitä tietoja, joita hän saa toimeksiantajansa suunnitelmista, valmistusmenetelmistä, myyntiorganisaatiosta tms. Hän ei saa koskaan paljastaa näitä tietoja ilman toimeksiantajan suostumusta. Hän ei saa myöskään väärinkäyttää näitä tietoja toimeksiantajansa vahingoksi. Sama vaitiolovelvollisuus koskee myös mahdollisia muita suunnittelijoita, jotka työskentelevät saman tehtävän parissa.
 5. Suunnittelija ei mediassa tai muussa yhteydessä saa antaa tietoja tekeillä olevista töistä ilman toimeksiantajan suostumusta.


III Visuaalisen viestinnän suunnittelijan suhteet kollegoihin

 1. Suunnittelija ei saa ottaa tehtäväkseen työtä, jonka hän tietää annetun toiselle suunnittelijalle ennen kuin hän on varmistunut siitä, että se on tehty toimitusehtojen mukaisesti tai että toinen suunnittelija tähän suostuu.
 2. Suunnittelija ei saa suoraan tai epäsuorasti pyrkiä syrjäyttämään muita suunnittelijoita polkemalla esim. hintoja tai toimimalla muulla tavoin epälojaalisti.
 3. Suhteissaan kollegoihin suunnittelijan on aina otettava huomioon toimeksiantajansa edut. Kollegojen töitä hänen on arvosteltava asiallisesti ja tasapuolisesti.


IV Sääntöjen soveltaminen

 1. Suunnittelijan, joka toimii muussa kuin omassa maassaan, on noudatettava niitä eettisiä sääntöjä, jotka ovat voimassa kyseisen maan vastaavissa ammattillisissa järjestöissä.

Tutustu myös Grafian kansainvälisen kattojärjestön Ico-D:n eettisiin ohjeisiin visuaalisen viestinnän suunnittelun ammattilaisille.

Forum Artis on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta taide- ja kulttuurialan eettisen ohjeiston alan itsesääntelyä varten. Tutustu eettinentaide.fi-sivustoon.